Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55549
Title: Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam
Authors: Ủy ban Pháp luật
Keywords: Báo cáo
Thẩm tra
Dự án
Luật Quốc tịch
Quốc tịch
Sửa đổi
Bổ sung
Kỳ 7
Khóa XIII
Số: 2447/BC-UBPL13
Abstract: Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam (Số: 2447/BC-UBPL13) của Ủy ban pháp luật vào ngày 29/05/2014. Báo cáo gồm các nội dung chính: (1) Về sự cần thiết sửa đổi quy định về đăng ký giữ quốc tịch tại khoản 2 Điều 13 của Luật quốc tịch Việt Nam; (2) Về phạm vi và nội dung sửa đổi; (3) Về trình tự, thủ tục xem xét, thông qua dự án Luật và thời điểm có hiệu lực của Luật.
Issue Date: 2014-05-29
Type: Báo cáo thẩm tra
Extent: 4 trang, pdf
Method: Kỷ yếu Quốc hội khóa XIII. Kỳ họp thứ 07 (Từ ngày 20/05/2014 đến ngày 24/06/2014)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: http://quochoi.vn
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.