Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55555
Title: Bản thuyết minh chi tiết dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)
Authors: Bộ Xây dựng
Keywords: Bản thuyết minh chi tiết
Dự thảo
Luật Kinh doanh bất động sản
Khóa XIII
Kỳ 7
Bất động sản
Abstract: Bản thuyết minh chi tiết dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) được Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận trình Quốc hội với những nội dung cụ thể sau: (1) Về bố cục của dự thảo Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi); (2) Về nội dung chi tiết của dự thảo Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi): (1) Về Chương 1. Những quy định chung (gồm 19 Điều, từ Điều 1 đến Điều 19); (2) Về Chương 2. Kinh doanh bất động sản (gồm 6 Mục, 30 Điều, từ Điều 20 đến Điều 49); (3) Về Chương 3. Kinh doanh dịch vụ bất động sản (gồm 3 Mục, 18 Điều, từ Điều 50 đến Điều 67); (4) Về Chương IV. Quản lý hoạt động kinh doanh bất động sản (gồm 4 Điều từ Điều 68 đến Điều 71); (5) Chương V. Điều khoản thi hành (gồm 3 Điều từ Điều 72 đến Điều 74) bao gồm các nội dung về hiệu lực thi hành (Điều 72); xử lý chuyển tiếp (Điều 73) và hướng dẫn thi hành (Điều 74).
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 26 trang, pdf
Method: Kỷ yếu Quốc hội khóa XIII. Kỳ họp thứ 07 (từ ngày 20/05/2014 đến ngày 24/06/2014)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: http://quochoi.vn
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Ky7khoa13_ban thuyet minh chi tiet dt luat kd BDS (sd).pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 398,96 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.