Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55556
Title: Báo cáo tổng kết 7 năm thực hiện Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006
Authors: Bộ Giao thông vận tải
Keywords: Báo cáo
7 năm
Luật hàng không dân dụng Việt Nam
Hàng không
Khóa XIII
Kỳ 7
12939/BGTVT-PC
Abstract: Báo cáo tổng kết 7 năm thực hiện Luật hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006 (Số: 12939/BGTVT-PC) của Bộ Giao thông vận tải vào ngày 29/11/2013. Báo cáo gồm các nội dung: (1) Tình hình thi hành luật; (2) Những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thi hành luật; (3) Kiến nghị sửa đổi, bổ sung những vấn đề cụ thể và hai phụ lục kèm theo.
Issue Date: 2013-11-29
Type: Báo cáo
Extent: 53 trang, pdf
Method: Kỷ yếu Quốc hội khóa XIII. Kỳ họp thứ 07 (Từ ngày 20/05/2014 đến ngày 24/06/2014)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: http://quochoi.vn
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.