Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55557
Title: Tờ trình về dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)
Authors: Chính phủ
Keywords: Tờ trình
Dự án
Kinh doanh
Bất động sản
Kinh doanh bất động sản
Luật Kinh doanh bất động sản
Khóa XIII
Kỳ 7
82 /TTr-CP
Abstract: Tờ trình về dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) (Số: 82 /TTr-CP) của Chính phủ vào ngày 07/04/2014. Tờ trình gồm các nội dung sau: (1) Sự cần thiết ban hành luật; (2) Quá trình nghiên cứu, xây dựng dự án; (3) Quan điểm, yêu cầu và nội dung sửa đổi luật.
Issue Date: 2014-04-07
Type: Tờ trình
Extent: 15 trang, pdf.
Method: Kỷ yếu Quốc hội khóa XIII. Kỳ họp thứ 07 (Từ ngày 20/05/2014 đến ngày 24/06/2014)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: http://quochoi.vn
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 82-TTr_CP_Ky7khoa13_ve du an luat kd bds(sd).pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 318,88 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.