Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55558
Title: Báo cáo thẩm tra dự án Luật Căn cước công dân
Authors: Ủy ban Quốc phòng và An ninh
Keywords: Báo cáo
Dự án
Thẩm tra
Luật Căn cước công dân
Căn cước công dân
Kỳ 7
Khóa XIII
Số: 1568/BC-UBQPAN13
Abstract: Báo cáo thẩm tra dự án Luật căn cước công dân (Số: 1568/BC-UBQPAN13) của Ủy ban Quốc phòng và An ninh vào ngày 16/05/2014. Báo cáo gồm các nội dung chính sau: (1) Những vấn đề chung; (2) Những vấn đề cụ thể.
Issue Date: 2014-05-16
Type: Báo cáo
Extent: 7 trang, pdf.
Method: Kỷ yếu Quốc hội khóa XIII. Kỳ họp thứ 07 (Từ ngày 20/05/2014 đến ngày 24/06/2014)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: http://quochoi.vn
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.