Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55561
Title: Báo cáo tổng kết việc thi hành Luật Nhà ở năm 2005, các văn bản sửa đổi, bổ sung Luật Nhà ở và đề xuất các nội dung của Luật Nhà ở (sửa đổi)
Authors: Bộ Xây dựng
Keywords: Báo cáo
Nhà ở
Luật Nhà ở năm 2005
Luật Nhà ở
Khóa XIII
Kỳ 7
Abstract: Báo cáo tổng kết việc thi hành Luật Nhà ở năm 2005, các văn bản sửa đổi, bổ sung Luật Nhà ở và đề xuất các nội dung của Luật Nhà ở (sửa đổi) ngày 20/3/2014, Bộ Xây dựng báo cáo tổng kết về kết quả thi hành Luật Nhà ở năm 2005 và các văn bản sửa đổi, bổ sung Luật Nhà ở như sau: (1) Đánh giá kết quả đạt được và các tồn tại, bất cập (Các kết quả đạt được, Các tồn tại, bất cập của Luật nhà ở hiện hành); (2) Đề xuất hướng sửa đổi Luật Nhà ở hiện hành (Quan điểm, yêu cầu xây dựng Luật Nhà ở (sửa đổi); Đề xuất các nội dung của Luật Nhà ở (sửa đổi).
Issue Date: 2014-3-20
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 31 trang, pdf
Method: Kỷ yếu Quốc hội khóa XIII. Kỳ họp thứ 07 (từ ngày 20/05/2014 đến ngày 24/06/2014)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: http://quochoi.vn
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.