Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55564
Title: Báo cáo tổng hợp ý kiến các cơ quan, tổ chức góp ý dự thảo Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi)
Authors: Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Keywords: Báo cáo
Quốc hội
Dự thảo
Luật Tổ chức Quốc hội
Khóa XIII
Kỳ 7
Abstract: Báo cáo tổng hợp ý kiến các cơ quan, tổ chức góp ý dự thảo Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi) ngày 8/4/2014 được Ban soạn thảo tổng hợp ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức về dự án Luật này như sau: (1) Những vấn đề chung (Về sự cần thiết, quan điểm chỉ đạo, mục tiêu yêu cầu sửa đổi Luật; Về tên gọi của dự án Luật; Về bố cục dự thảo Luật; (2) Một số vấn đề xin ý kiến trong tờ trình (Về phạm vi điều chỉnh của dự án Luật; Về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn; Về phân định nhiệm vụ, quyền hạn giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội với Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; Về việc nâng Ban dân nguyện của Ủy ban thường vụ Quốc hội thành Ủy ban dân nguyện của Quốc hội; Về Đoàn thư ký kỳ họp; (3) Các điều khoản cụ thể; (4) Các vấn đề khác.
Issue Date: 2014-04-08
Type: Báo cáo
Extent: 48 trang, pdf
Method: Kỷ yếu Quốc hội khóa XIII. Kỳ họp thứ 07 (từ ngày 20/05/2014 đến ngày 24/06/2014)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: http://quochoi.vn
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.