Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55614
Title: Chính sách thu hút nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số của Ca-na-da và tham chiếu cho Việt Nam
Authors: Nguyễn Thị Giáng Hương, Đào Thị Kim Lân
Keywords: Chính sách
Nguồn nhân lực
Phát triển kinh tế - xã hội
Dân tộc thiểu số
Ca-na-da
Việt Nam
Abstract: Bài viết đã đề cập đến chính sách thu hút nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số của Ca-na-da; tham chiếu đối với Việt Nam trong thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số.
Bài trích chính sách thu hút nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số của Ca-na-da và tham chiếu cho Việt Nam đã đề cập đến chính sách thu hút nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số của Ca-na-da; tham chiếu đối với Việt Nam trong thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số.
Issue Date: 2020-04
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Nhà nước - số 291 (4/2020)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.