Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55636
Title: Đảng cộng sản Việt Nam kiên định vận dụng sáng tạo tư tưởng của VL. Lê - Nin vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam thời kỳ đổi mới
Authors: Nguyễn Chí Hiếu
Keywords: Đảng Cộng sản Việt Nam
Lê -Nin
Chủ nghĩa xã hội
Việt Nam
Abstract: Chủ nghĩa Mác - Lê-nin là nền tảng tư tưởng để Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng, phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường lên nghĩa xã hội ở Việt Nam. Những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử Đảng và nhân dân ta đạt được qua hơn 30 năm đổi mới thể hiện sự vận dụng đúng đắn, sáng tạo của Đảng; đồng thời, cũng góp phần bổ sung, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin trong điều kiện mới.
Issue Date: 2020-04
Type: Bài trích
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí Cộng sản số 939 (tháng 4 năm 2020)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • TCCS.4.20.B10. DCS vdung tt Lenin xdung CNXH o VN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 12,38 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.