Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55647
Title: Xây dựng Đảng cộng sản Việt Nam về đạo đức - Yêu cầu cấp thiết trong giai đoạn cách mạng mới
Authors: Bùi Đình Phong
Keywords: Đảng Cộng sản Việt Nam
Đạo đức
Cách mạng mới
Abstract: Trên chặng đường 90 năm xây dựng, trưởng thành phố và phát triển, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Bối cảnh quốc tế và trong nước hiện nay, khi thời thuận lợi, khó khăn và thách thức đan xen, đòi hỏi phải tiếp tục xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao tri tuệ, phẩm chất đạo đức và bản lĩnh chính trị, trách nhiệm công bộc, xứng đáng là một Đảng thật sự đạo đức, văn minh, một trong những lời chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, để tiếp tục lãnh đạo đưa sự nghiệp đổi mới đi đến thắng lợi.
Issue Date: 2020-03
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Cộng sản số 937 (tháng 3 năm 2020)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.