Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55705
Title: Tinh gọn bộ máy - dấu ấn nhiệm kỳ
Authors: Trần Xuân
Keywords: Bộ máy
Nhiệm kỳ
Abstract: Nhìn lại 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, công tác tổ xây dựng Đảng đã có nhiều đổi mới, được triển khai đồng bộ, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực công tác. Trong đó, việc tiếp tục đổi mới, kiện toàn bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị đã được triển khai quyết liệt, tạo bước đột phá với nhiều kết quả quan trọng.
Issue Date: 2020-04
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí Xây dựng Đảng 4-2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Xây dựng Đảng
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • XDD4.20.Tinh gon bmay-dau an nhky.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,91 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.