Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55756
Title: Tờ trình về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán
Authors: Chính phủ
Keywords: Tờ trình
Dự án
Kế toán
Luật Kế toán
Khóa XIII
Kỳ 9
182/TTr-CP
Abstract: Tờ trình về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán (Số: 182/TTr-CP) của Chính phủ vào ngày 24/04/2015. Tờ trình gồm các nội dung: (1) Đánh giá tình hình thực hiện luật và sự cần thiết của việc sửa đổi, bổ sung; (2) Quá trình xây dựng dự án luât; (3) Quan điểm xây dựng dự án luật; (4) Nội dung cơ bản của dự án luật.
Issue Date: 2020
Type: Tờ trình
Extent: 13 trang, pdf
Method: Kỷ yếu Quốc hội khóa XIII. Kỳ họp thứ 09 (Từ ngày 20/05/2015 đến ngày 26/06/2015)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: http://quochoi.vn
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 182-TTr_CP_Ky9khoa13_DuansuadoibosungmotsodieucuaLuatketoan.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 484,73 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.