Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55944
Title: Báo cáo tóm tắt kết quả giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em”
Authors: Quốc hội
Keywords: Báo cáo
Giám sát
Xâm hại trẻ em
Trẻ em
Khóa XIV
Kỳ 9
Description: Báo cáo tóm tắt Kết quả giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em” được trình Quốc hội vào ngày 22/05/2020, gồm các nội dung: (1) Tình hình chung; (2) Tình hình ban hành chính sách, pháp luật và thực hiện; (3) Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế; (4) Giải pháp, kiến nghị.
Abstract: Báo cáo tóm tắt Kết quả giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em” được trình Quốc hội vào ngày 22/05/2020, gồm các nội dung: (1) Tình hình chung; (2) Tình hình ban hành chính sách, pháp luật và thực hiện; (3) Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế; (4) Giải pháp, kiến nghị.
Issue Date: 2020-05-22
Type: Báo cáo
Format: pdf
Extent: 4 trang
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa XIV. Kỳ họp thứ 09 (từ ngày 20/05/2020 đến ngày 19/06/2020)
Kỷ yếu Quốc hội khóa XIV. Kỳ họp thứ 09 (từ ngày 20/05/2020 đến ngày 19/06/2020)
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: http://quochoi.vn
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 613f0efa-1afc-41cf-9a3d-fc11b2d87f0c.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 325,97 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.