Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/55961
Title: Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 113/2015/QH13 về tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội khóa XIII về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn; Nghị quyết số 33/2016/QH14 về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV; Nghị quyết số 100/2019/QH14 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV
Authors: Bộ Công thương
Keywords: Báo cáo
Giám sát chuyên đề
Chất vấn
Quốc hội
Khóa XIV
Kỳ 9
27/BC - BCT
Description: Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 113/2015/QH13 về tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội khóa XIII về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn; Nghị quyết số 33/2016/QH14 về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV; Nghị quyết số 100/2019/QH14 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV (Số: 27/BC - BCT). Báo cáo được Bộ Công thương trình Quốc hội vào ngày 29/4/2020. Báo cáo gồm các nội dung: (1) Thông tin chung; (2) Báo cáo kết quả thực hiện NQ về chất vấn và trả lời chất vấn.
Issue Date: 2020-04-29
Type: Báo cáo
Format: pdf
Extent: 75 trang
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa XIV. Kỳ họp thứ 09 (từ ngày 20/05/2020 đến ngày 19/06/2020)
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: http://quochoi.vn
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • e823eeb3-f24c-4cf4-9b89-d69b360acfa7.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,49 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.