Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/56005
Title: Bản tổng hợp Ý kiến tham gia thẩm tra của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội về dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi)
Authors: Ủy ban Về các vấn đề Xã hội
Keywords: Bản tổng hợp ý kiến
Lao động
Làm việc ở nước ngoài
Quốc hội
Khóa XIV
Kỳ 9
Description: Bản tổng hợp Ý kiến tham gia thẩm tra của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội về dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi) (Báo cáo tai Phiên hop thứ 44 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội) được Ủy ban về các vấn đề Xã hội trình Quốc hội ngày 17/04/2020, gồm các nội dung chính: (1) Một số vấn đề chung; (2) Một số vấn đề cụ thể.
Issue Date: 2020-04-17
Type: Tài liệu tham khảo khác
Format: pdf
Extent: 12 trang
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa XIV. Kỳ họp thứ 09 (từ ngày 20/05/2020 đến ngày 19/06/2020)
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: http://quochoi.vn
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 6a5eff07-68b2-4b9b-9bfc-b8d85a573162.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 607,33 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.