Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56123
Title: Who’s Governing Community Forests? Gendered Participation in Liberian Forest Management
Other Titles: Ai là người quản lý rừng công? Sự tham gia giới trong quản lý rừng Liberia
Authors: WRI, Viện Tài nguyên thế giới
Keywords: Report
Báo cáo
Community Forests
Rừng công
Liberian Forest Management
Quản lý rừng Liberia
Abstract: Bài viết này xem xét cách các mối quan hệ quyền lực, quyền hạn và lợi ích cạnh tranh để định hình cả về khả năng tiếp cận tài nguyên cũng như khả năng quản lý của từng cá nhân trong cộng đồng trong việc tham gia quản lý rừng. Nó xác định các mô hình tham gia quản trị rừng, giải thích các xu hướng này và nêu bật các cách mà theo đó việc tham gia quản lý các hệ sinh thái của phụ nữ được cải thiện.
Publisher: WRI. org
Issue Date: 2020-06
Type: Báo cáo
Extent: 44 trang,pdf
Method: https://www.wri.org/publication/whos-governing-community-forests
Language: en
Right: https://www.wri.org/publication/whos-governing-community-forests
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • whos-governing-community-forests.wri.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,04 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.