Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56124
Title: Spatial Characterization of Urban Land Use through Machine Learning
Other Titles: Đặc điểm về không gian trong việc sử dụng đất đô thi thông qua máy nghiên cứu
Authors: WRI, Viện Tài nguyên thế giới
Keywords: Report
Báo cáo
Spatial Characterization
Đặc điểm về không gian
Urban Land Use
Sử dụng đất đô thị
Abstract: Bài ghi chú kỹ thuật này mô tả các nguồn dữ liệu và phương pháp làm nền tảng cho hệ thống máy tính để tạo bản đồ sử dụng đất của các khu vực đô thị. Triển khai việc phân loại phong phú để phân biệt các loại bản đồ sử dụng đất khác nhau trong khu vực xây dựng thay vì chỉ phân biệt giữa đất nhân tạo và đất tự nhiên.
Publisher: WRI. org
Issue Date: 2020-06
Type: Báo cáo
Extent: 27 trang,pdf
Method: https://www.wri.org/publication/spatial-characterization-urban-land-use
Language: en
Right: https://www.wri.org/publication/spatial-characterization-urban-land-use
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • spatial-characterization-urban-land-use-machine-learning.wri.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,22 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.