Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56196
Title: Một số điểm mới về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi trong Bộ luật lao động năm 2019
Authors: Lê Đình Quảng
Keywords: Thời giờ làm việc
Thời giờ nghỉ ngơi
Bộ luật Lao động
Abstract: Trong giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi là một trong các chế định quan trọng của pháp luật lao động. Kế thừa quy định của Bộ luật Lao động năm 2012, Bộ luật Lao động năm 2019 ghi nhận nhiều điểm mới, tiến bộ về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi. Việc xây dựng và ban hành các chính sách quỵ định này tạo hành lang pháp lý quan trọng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động, người sử dụng lao động, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ. Trong bài viết này, tác giả tập trung phân tích một số điểm mới và vấn đề thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của Bộ luật Lao động năm 2019 trong mối tương quan so sánh với Bộ luật Lao động năm 2012.
Issue Date: 2020-03
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghề luật, số 03-2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghề luật
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • NLuat3.20.Thoi gio lviec-nghi ngoi-BLLD2019.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,85 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.