Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56362
Title: AIPA Report of the first ASEAN parliamentary meeting
Other Titles: Báo cáo của AIPA về cuộc họp quốc hội ASEAN đầu tiên
Authors: Asean inter- parliamentary assembly, Hội đồng liên nghị viện ASEAN
Keywords: AIPA01
Hội đồng liên nghị viện ASEAN lần thứ nhất
First meeting
Cuộc họp lần thứ nhất
ASEAN
Các nước Đông Nam Á
Abstract: Các thành viên của các Quốc hội từ các nước thành viên của ASEAN đã gặp mặt tại Jakarta từ 8 - 11 tháng 1 năm 1975 để thúc đẩy sự hợp tác giữa các Quốc hội cửa các nước thành viên ASEAN.
Publisher: ASEAN Inter - Parliamentary Assembly (AIPA)
Issue Date: 1975-01-11
Type: Báo cáo
Extent: 7 trang,pdf
Method: ASEAN Inter - Parliamentary Assembly (AIPA) https://aipasecretariat.org/report-aipa-general-assembly/
Language: en
Right: ASEAN Inter - Parliamentary Assembly (AIPA)
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.