Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56368
Title: Tác động của vốn luân chuyển đến hiệu quả tài chính của DN thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Authors: Bùi Đan Thanh, Nguyễn Thị Chi Thảo
Keywords: Vốn luân chuyển
Tài chính
Doanh nghiệp
Thị trường chứng khoán
Việt Nam
Thực phẩm
Abstract: Bài viết sử dụng phương pháp ước lượng GLS (Generalied Least Squares) và số liệu báo cáo tài chính đối với 52 doanh nghiệp (DN) thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam từ năm 2012 đến năm 2018, để nghiên cứu về tác động của vốn luân chuyển đến hiệu quả tài chính. Kết quả nghiên cứu chỉ ra, có 3 nhân tố ảnh hưởng ngược chiều đến hiệu quả tài chính của DN thực phẩm, gồm: Chu kỳ chu chuyển tiền; Tài sản cố định của DN; và Tổng nợ/tổng tài sản; và 2 nhân tố: Quy mô của DN; và Cơ hội tăng trưởng của DN có ảnh hưởng thuận chiều đến hiệu quả tài chính của DN thực phẩm.
Issue Date: 2020-04
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 12, tháng 04-2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế và Dự báo
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • KTDB12.20.B3.Von luan chuyen den hqua tchinh DN tpham niem yet.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,59 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.