Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56512
Title: Chính sách thuế đối với tài nguyên ở Việt Nam
Authors: Lê Quang Thuận
Keywords: Chính sách
Thuế
Tài nguyên
Việt Nam
Abstract: Chính sách thuế là công cụ điều tiết vĩ mô nền kinh tế, huy động nguồn lực tài chính cho ngân sách để đảm bảo các nhiệm vụ chi thực hiện chức năng của Nhà nước và phân phối lại thu nhập trong xã hội. Để tăng cường hiệu quả công tác quản lý tài nguyên, tạo thêm nguồn lực cho ngân sách nhà nước (NSNN), chính sách thuế tài nguyên đã được ban hành và áp dụng tại Việt Nam. Ngoài ra, Việt Nam cũng đã ban hành và triển khai thực hiện nguyên. Trong những năm qua, số thu liên quan đếri tài nguyên tăng đều qua các năm. Tuy nhiên, chính sách thu và quản lý thu liên quan đến nhiều chính sách thu khác đối với tài nguyên còn nhiều hạn chế, bất cập. số thu từ tài nguyên chưa tương xứng với tiềm năng và khả năng động viên.Tính công khai minh bạch của chính sách thu đối với tài nguyên còn hạn chế nên chưa phát huy được vai trò giám sát của cộng đồng và xã hội đối với việc khai thác và dụng tài nguyên, gây thất thu NSNN. Nhằm thúc đẩy khai thác, sử dụng tài nguyên hợp lý, điều tiết nguồn lực tài chính từ tài nguyên thiên nhiên vào ngân sách, phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội quốc gia theo hướng phát triển bền vững, cần tiếp tục hoàn thiện pháp luật thuế tài nguyên, cũng như công tác quản lý thu thuế tài nguyên; cải thiện hệ thống thu, phân bổ nguồn thu và quản lý nguồn thu trong lĩnh vực khai thác tài nguyên để tăng tính đồng thuận trong xã hội, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Date Acquired: 2020-07-22
Issue Date: 2020-06
Type: Bài trích
Extent: 10 trang, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế Tài chính Việt Nam, số 3/ tháng 06-2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế Tài chính Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • KTTCVN3.20.Cs thue voi tai nguyen o VN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 18,15 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.