Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56543
Title: Chú trọng công tác bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên
Authors: Vũ Thị Hồng Khanh
Keywords: Bồi dưỡng
Báo cáo viên
Tuyên truyền viên
Abstract: Trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế, Đảng và Nhà nước đã rất coi trọng công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Họ là những người có vai trò quan trọng công việc tuyên tuyền đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước ở cấc cấp. Chính vì vậy, việc bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên vững vàng về chính trị, tư tưởng, có đủ đức, đủ tài, hoàn thành tốt nhiệm vụ là một việc làm cần thiết trong giai đoạn hiện nay.
Issue Date: 2020-05
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Nhà nước, số 292, tháng 5 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức

Files in This Item:
Thumbnail
  • QLNN5.20.Cong tac BD doi ngu bao cao vien, tuyen truyen vien.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,19 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.