Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56544
Title: Thực hiện chính sách khen thưởng cho người lao động
Authors: Phạm Thu Thủy
Keywords: Chính sách
Khen thưởng
Người lao động
Abstract: Người lao động được xem là đối tượng cần có chính sách quan tâm đầy đủ hơn trong xã hội, đặc biệt là chính sách về khuyến khích, lôi cuốn, động viên, khen thưởng cho những cống hiến của họ đối với cộng đồng. Bài viết chú trọng tìm hiểu về chính sách cho người lao động, thực trạng công tác khen thưởng cho đối tượng này và đề xuất những giải pháp đối với công tác khen thưởng cho người lao động hiện nay.
Issue Date: 2020-05
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Nhà nước, số 292, tháng 5 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • QLNN5.20.CS khen thuong nguoi lao dong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,1 MB

    • Format : Adobe PDF



  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.