Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56549
Title: Một số giải pháp hoàn thiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai tại đô thị
Authors: Nguyễn Thị Ngọc Hoa
Keywords: Chính sách
Pháp luật
Quy hoạch
Quản lý
Sử dụng
Đất đai
Đô thị
Abstract: Đẩy mạnh việc nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai của Nhà nuớc ta chính là để bảo đảm công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí có hiệu lực, hiệu quả, ngăn ngừa nguy cơ tham nhũng cao ở lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai nói chung và ở đô thị nói riêng. Bài viết phân tích những kết quả đạt được cũng như chỉ ra hạn chế, nguyên nhân của chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai tại đô thị ở nước ta là khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực; trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai tại đô thị trong giai đoạn tới.
Issue Date: 2020-05
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Nhà nước, số 292, tháng 5 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • QLNN5.20.GP hoan thien CS, PL ve QH, QL va su dung đ đai đo thi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 14,36 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.