Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56598
Title: Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ở Việt Nam
Authors: Triệu Văn Cường
Keywords: Đào tạo, bồi dưỡng
Cán bộ
Công chức
Viên chức
Việt Nam
Abstract: Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ theo quan điểm chỉ đạo tại Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 7, khóa XII của Đảng đòi hỏi công tác đào tạo, bồi dưỡng (ĐTBD) CBCCVC phải được tiếp tục quan tâm đổi mới hơn nữa. Bài viết khái quát những kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân và những giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng ĐTBD cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian tới.
Issue Date: 2020-01
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Tổ chức Nhà nước, số 1-2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tổ chức Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức

Files in This Item:
Thumbnail
  • TCNN1.20.Chat luong dao tao,bd cb,cc,vc o VN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,27 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.