Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56601
Title: Quản lý nguồn nhân lực trong nền công vụ của Vương quốc Anh- Kinh nghiệm đối với Việt Nam
Authors: Phạm Đức Toàn
Keywords: Quản lý
Nguồn nhân lực
Công vụ
Vương Quốc Anh
Việt Nam
Abstract: Bài viết giới thiệu những nội dung cải cách trong quản lý, phát triển nguồn nhân lực phương châm "Kỹ thuật số trước hết" trong hệ thống công vụ của vương quốc Anh thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ tư; qua đó, rút ra những kinh nghiệm có thể tham khảo đối với việc cải cách chế độ công vụ, công chức ở Việt Nam.
Issue Date: 2020-01
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Tổ chức Nhà nước, số 1-2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tổ chức Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức

Files in This Item:
Thumbnail
  • TCNN1.20.QL nguon nhan luc trong nen cong vu VQA.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,35 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.