Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56605
Title: Tờ trình về Dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi)
Authors: Chính phủ
Keywords: Hợp tác xã
Sửa đổi
Kỳ họp thứ 3
Quốc hội
Khóa XIII
Description: Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi) bao gồm những nội dung chủ yếu: sự cần thiết ban hành Luật; mục tiêu, quan điểm trong sửa đổi, bổ sung Luật; quá trình soạn thảo và hoàn thiện dự thảo Luật; và những nội dung sửa đổi, bổ sung chủ yếu như kết cấu của dự thảo Luật, những quy định bổ sung, sửa đổi nhằm làm rõ bản chất tổ chức hợp tác xã.
Abstract: Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi) bao gồm những nội dung chủ yếu: sự cần thiết ban hành Luật; mục tiêu, quan điểm trong sửa đổi, bổ sung Luật; quá trình soạn thảo và hoàn thiện dự thảo Luật; và những nội dung sửa đổi, bổ sung chủ yếu như kết cấu của dự thảo Luật, những quy định bổ sung, sửa đổi nhằm làm rõ bản chất tổ chức hợp tác xã.
Issue Date: 2012-05-03
Type: Tờ trình
Format: pdf
Extent: 20 trang
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa XIII. Kỳ họp thứ ba (Từ ngày 21/5/2012 đến ngày 21/6/2012).
Kỷ yếu Quốc hội khóa XIII. Kỳ họp thứ ba (Từ ngày 21/5/2012 đến ngày 21/6/2012).
Right: http://quochoi.vn
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • d37dfe68-008e-4f78-9449-f82af80d3d6e.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 285,24 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.