Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56605
Title: Tư tưởng Hồ Chí Minh về tiêu chuẩn cán bộ phục vụ sự nghiệp cách mạng
Authors: Hoàng Chí Bảo
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Cán bộ
Cách mạng
Sự nghiệp cách mạng
Abstract: Trong quá trinh lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao vai trò, tầm quan trọng của cán bộ, xác định rõ tiêu chuẩn của cán bộ và trực tiếp giáo dục, huấn luyện đội ngũ cán bộ phục vụ cách mạng. Bài viết khái quát tư tưởng Hồ Chí Minh về tiêu chuẩn cán bộ và tầm quan trọng của việc xác định tiêu chuẩn cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược.
Issue Date: 2020-01
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Tổ chức Nhà nước, số 1-2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tổ chức Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức

Files in This Item:
Thumbnail
  • TCNN1.20.TTHCM ve tieu chuan can bo.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 12,52 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.