Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/56632
Title: Báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động
Authors: Ủy ban thường vụ Quốc hội
Keywords: Báo cáo
Giải trình
Dự thảo
Nghị quyết
Thực hiện chính sách
Hưởng bảo hiểm xã hội
Bảo hiểm xã hội một lần
Người lao động
Số: 905/BC-UBTVQH13
Khóa XIII
Kỳ 9
Description: Báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động (Số: 905/BC-UBTVQH13) ngày 19/6/2015 được Ủy ban thường vụ Quốc hội trình Quốc hội báo cáo.
Issue Date: 2015-06-19
Type: Báo cáo
Format: pdf
Extent: 2 trang
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa XIII. Kỳ họp thứ 09 (từ ngày 20/05/2015 đến ngày 26/06/2015)
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: http://quochoi.vn
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • e6782e6f-5a82-47ea-9db5-a11b3df487ca.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 249,25 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.