Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56645
Title: Hoàn thiện pháp luật về công khai, minh bạch, khách quan trong tuyển dụng công chức, viên chức ở Việt Nam
Authors: Trần Thị Thơ
Keywords: Hoàn thiện pháp luật
Công khai
Minh bạch
Khách quan
Tuyển dụng
Công chức
Viên chức
Việt Nam
Abstract: Bài viết phân tích thực trạng quy đinh và tổ chức thực hiện quy đinh pháp luật về công khai, minh bạch, khách quan trong tuyển dụng; đề xuất một số kiến nghị nhằm đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan trong tuyển dụng công chức, viên chức thời gian tới.
Issue Date: 2020-04
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Tổ chức Nhà nước, số 4-2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tổ chức Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức

Files in This Item:
Thumbnail
  • TCNN4.20.HTPL ve cong khai, minh bach, khach quan trong TD CC,VC.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,88 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.