Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/56692
Title: Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Phòng, chống rửa tiền
Authors: Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Keywords: Rửa tiền
Phòng, chống rửa tiền
Dự án luật
Kỳ họp thứ 3
Quốc hội
Khóa XIII
Description: Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Phòng, chống rửa tiền trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIII bao gồm một số nội dung: phạm vi điều chỉnh; tính thống nhất của hệ thống pháp luật; các hành vi bị cấm; cá nhân có ảnh hưởng chính trị...
Issue Date: 2012-04-20
Type: Báo cáo
Format: pdf
Extent: 6 trang
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa XIII. Kỳ họp thứ ba (Từ ngày 21/5/2012 đến ngày 21/6/2012).
Right: http://quochoi.vn
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • cc5628f6-3f89-455a-8a07-d34b7c5a6be4.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 212,51 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.