Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56700
Title: Hoàn thiện chính sách tài chính thúc đẩy phát triển kinh tế ở Việt Nam
Authors: Đào Văn Hùng, Phùng Thế Đông
Keywords: Chính sách tài chính
Tài chính
Kinh tế
Việt Nam
Abstract: Chính sách tài chính kinh tế xã hội. Lịch sử kinh tế của các quốc gia cho thấy, thành tựu có được đều xuất phát từ cách thức hoạch định và thực thi hiệu quả chính sách tài quốc gia, tạo nền tảng huy động hiệu quả mọi nguồn lực trong và ngoài nước cho phát triển đất nước. Sự thật là không khó để tìm ra lý luận và bài học cho vấn đề này trong tài liệu kinh tế. Đối với Việt Nam, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội có được cũng không ngoài nhận thức trên, tuy nhiên, thực tế điều hành chính sách tài chính còn nhiều hạn chế so với tiềm năng Việt Nam có thể đạt được.
Issue Date: 2020
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế và dự báo, tháng 2 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế và dự báo
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • KTDB2.20.B7.Hoan thien csach tai chinh.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 12,19 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.