Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56739
Title: Đề xuất hoàn thiện chính sách và pháp luật về đất đai ở Việt Nam
Authors: Nguyễn Đình Thọ
Keywords: Chính sách
Pháp luật
Đất đai
Việt Nam
Abstract: Cùng với sự phát triển của đất nước, hệ thống pháp luật và thể chế quản lý đất đai đã dần được hoàn thiện, từ chỗ chỉ là những văn bản dưới luật, có cả những quy định tạm thời đến chỗ Nhà nước ban hành Luật Đất đai. Có thể nói, hiện nay, hệ thống chính sách và pháp luật về đất đai đã căn bản giải quyết được các vấn đề liên quan tới quản lý đất đai trong bối cảnh phát triển hiện tại của đất nước. Tuy nhiên, trong bốí cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng cao, để sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ đất đai, thời gian tới việc chính sách và phát luật về đất đai cần có định hướng sát với thực tiễn hơn.
Issue Date: 2020-04
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế và dự báo, tháng 4 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế và dự báo
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • KTDB4.20.B1.Hthien csach dat dai VN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,73 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.