Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56763
Title: Chuyển dịch cơ cấu lao động Việt Nam: Thực trạng và giải pháp
Authors: Phạm Thị Dự
Keywords: Cơ cấu
Lao động
Việt Nam
Chuyển dịch cơ cấu lao động
Cơ cấu lao động
Abstract: Trong những năm qua, chuyển dịch cơ cấu lao động (CCLĐ) ở nước ta đã từng bước diễn ra theo hướng tích cực, phù hợp với xu hướng vận động phát triển của cơ cấu kinh tế. uy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, một số vấn đề đặt ra, như: trình độ chuyên môn kỹ thuật (CMKT) và năng suất lao động (NSLĐ) thấp; chuyển dịch CCLĐ theo ngành còn chậm; vẫn còn tồn tại các rào cản trong quá trình chuyển dịch lao động... Do vậy, cần phải tìm kiếm giải pháp nhằm tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch CCLĐ đáp ứng yêu cầu của hội nhập quốc tế và Cách mạng Công nghiệp lần thứ Tư (CMCN 4.0).
Issue Date: 2020-05
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế và dự báo, tháng 5 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế và dự báo
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • KTDB5.20.B5.Chuyen dich cc ldong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 14,63 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.