Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56763
Title: Tờ trình về dự án Luật Dược (sửa đổi)
Authors: Chính phủ
Keywords: Tờ trình
Dự án
Luật Dược
Dược
Khóa XIII
Kỳ 10
Số: 562/TTr-CP
Description: Tờ trình về dự án Luật dược (sửa đổi) (Số: 562/TTr-CP) của Chính phủ vào ngày 22/10/2015. Tờ trình gồm các nội dung: (1) Sự cần thiết phải ban hành luật; (2) Quá trình xây dựng dự án luật; (3) Quan điểm chỉ đạo xây dựng dự án luật; (4) Nội dung cơ bản của dự án luật; (5) Vấn đề còn có ý kiến khác nhau cần xin ý kiến Quốc hội.
Abstract: Tờ trình về dự án Luật dược (sửa đổi) (Số: 562/TTr-CP) của Chính phủ vào ngày 22/10/2015. Tờ trình gồm các nội dung: (1) Sự cần thiết phải ban hành luật; (2) Quá trình xây dựng dự án luật; (3) Quan điểm chỉ đạo xây dựng dự án luật; (4) Nội dung cơ bản của dự án luật; (5) Vấn đề còn có ý kiến khác nhau cần xin ý kiến Quốc hội.
Issue Date: 2015/10/22
Type: Tờ trình
Format: pdf
Extent: 12 trang
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa XIII. Kỳ họp thứ 10 (Từ ngày 20/10/2015 đến ngày 27/11/2015)
Kỷ yếu Quốc hội khóa XIII. Kỳ họp thứ 10 (Từ ngày 20/10/2015 đến ngày 27/11/2015)
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: http://quochoi.vn/
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • e6846873-a860-463f-8c08-bf6de312bbcf.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 381,03 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.