Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56777
Title: Báo cáo Tổng hợp nội dung thẩm tra của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khoá XIII đến năm 2015
Authors: Quốc hội
Keywords: Báo cáo
Hội đồng dân tộc
Ủy ban của Quốc hội
Thực hiện các Nghị quyết
Giám sát
Chuyên đề
Chất vấn
Khóa XIII
Kỳ 10
Description: Báo cáo Tổng hợp nội dung thẩm tra của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khoá XIII đến năm 2015 ngày 14/11/2015 gồm những nội dung chính sau: (1) Việt triển khai thực hiện của Chính phủ; (2) Kết quả thực hiện của Chính phủ đối với từng lĩnh vực; (3) Kết quả việc thực hiện của Viện kiểm sát nhân dân tối cao; (4) Một số vấn đề đặt ra sau giám sát.
Abstract: Báo cáo Tổng hợp nội dung thẩm tra của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khoá XIII đến năm 2015 ngày 14/11/2015 gồm những nội dung chính sau: (1) Việt triển khai thực hiện của Chính phủ; (2) Kết quả thực hiện của Chính phủ đối với từng lĩnh vực; (3) Kết quả việc thực hiện của Viện kiểm sát nhân dân tối cao; (4) Một số vấn đề đặt ra sau giám sát.
Issue Date: 2015-11-14
Type: Báo cáo
Format: pdf
Extent: 59 trang
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa XIII. Kỳ họp thứ 10 (Từ ngày 20/10/2015 đến ngày 27/11/2015)
Kỷ yếu Quốc hội khóa XIII. Kỳ họp thứ 10 (Từ ngày 20/10/2015 đến ngày 27/11/2015)
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: http://quochoi.vn/
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • b89ca8b5-0be6-494c-9a18-fc9012e9c072.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,12 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.