Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56838
Title: Năng suất yếu tố tổng hợp và tỷ lệ đóng góp của nó vào tăng trường kinh tế ở Việt Nam
Authors: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia
Keywords: Năng suất yếu tố tổng hợp
Total Factor Productivity
TFP
Kinh tế
Abstract: Tổng luận nói về khái niệm năng suất yếu tố tổng hợp, vai trò của tốc độ tăng trưởng yế u tố tổng hợp, tình hình năng suất yếu tố tổng hợp ở Việt Nam và dự báo tốc độ tăng của nó.
Issue Date: 2011-10
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 44 trang, pdf.
Method: Tổng luận Khoa học Công nghệ Kinh tế, số 10-2011
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • Vista.tl10_2011.Nsuat yeu to tong hop.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 980,6 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.