Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56840
Title: Vai trò của các tổ chức nghiên cứu công trong hệ thống đổi mới quốc gia
Authors: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia
Keywords: Nghiên cứu công
Khoa học
Tài trợ công
Tổ chức nghiên cứu công
Tổng luận
Abstract: Cung cấp thông tin tổng quát về những thay đổi và các xu hướng diễn ra đối với các tổ chức nghiên cứu công của các nước trên thế giới. Gồm các định hướng, các sắp xếp các tổ chức, quy định về thể chế, các phương thức tài trợ và sự phát triển nguồn nhân lực cho các tổ chức nghiên cứu công. Từ đó khuyến nghị cho việc hoạch định chính sách nghiên cứu công của Việt Nam.
Issue Date: 2011-12
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 62 trang, pdf.
Method: Tổng luận Khoa học Công nghệ Kinh tế, số 12-2011
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:
Thumbnail
  • Vista.tl12_2011.Vtro to chuc ngcuu cong trong hth dmoi qgia.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,01 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.