Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56870
Title: Báo cáo năng lực cạnh tranh toàn cầu 2012-2013 của Diễn đàn kinh tế thế giới
Authors: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia
Keywords: Năng lực cạnh tranh
Kinh tế
Chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu
Diễn đàn Kinh tế Thế giới
Abstract: Báo cáo năng lực cạnh tranh toàn cầu 2012-2013 đánh giá xếp hạng 144 nền kinh tế, bao gồm báo cáo khái quát về từng nền kinh tế, cũng như các bảng xếp hạng chung toàn cầu dựa trên hơn 100 tiêu chí được sắp xếp thành 12 nhóm. Cung cấp công cụ quan trọng để hoạch định các chính sách phát triển kinh tế và thực hiện các cải cách thể chế.
Issue Date: 2012-10
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 72 trang, pdf.
Method: Tổng luận Khoa học Công nghệ Kinh tế, số 10-2012
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.