Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56885
Title: Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, Đảng viên trong đấu tranh phản bác luận điệu sai trái, xuyên tạc của thế lực thù địch
Authors: Trần Nhật Duật
Keywords: Năng lực
Cán bộ
Đảng viên
Phản bác
Luận điệu sai trái
Xuyên tạc
Thế lực thù địch
Abstract: Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới đã nêu ra nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết 35, Đảng đã xác định mục tiêu, phương châm chỉ đạo xuyên suốt và cán bộ là thực hiện đồng bộ các giải pháp đề ra. Trong đó, nâng cao năng lực của đội ngủ cán bộ, đảng viên trong đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch một giải pháp cấp thiết. Trên cơ sở khảo sát, đánh giá thực trạng năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong đấu tranh phản bác luận điệu sai trái, xuyên tạc, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa năng lực này của cán bộ, đảng viên.
Issue Date: 2020-03
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Lý luận chính trị - Số 03/2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Lý luận chính trị
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.