Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56902
Title: Ảnh hưởng của luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của V.L.Lênin đối với Hồ Chí Minh
Authors: Mạch Quang Thắng
Keywords: Luận cương
V.L.Lê -Nin
Hồ Chí Minh
Dân tộc
Thuộc địa
Đảng
Abstract: Hồ Chí Minh trở thành lãnh tụ của Đảng Cộng sản Việt Nam, "Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất", chiến sĩ kiên cường của phong trào cộng sản, công nhân quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc bởi sự tác động tích cực từ nhiều yếu tố, đặc biệt là sự tác động từ Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của V.I.Lênin. Bài viết tập trung làm rõ ảnh hưởng này, đồng thời khẳng định lại những giá trị cốt lõi Luận cương đối với nền tảng tư tưởng của Đảng ta.
Issue Date: 2020-03
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Lý luận chính trị - Số 03/2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Lý luận chính trị
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • LLCT4.20.Ahuong cua Lcuong ve vđe dan toc thuoc dia.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 12,31 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.