Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56903
Title: Xây dựng chiến lược phát triển kinh tế tri thức: Bài học kinh nghiệm từ một số nước trên thế giới.
Authors: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia
Keywords: Kinh tế tri thức
Mỹ
Nhật Bản
Liên minh Châu Âu
Trung Quốc
Ấn Độ
Singapore
Chiến lược
Abstract: Tổng luận gồm 2 phần. Phần 1: Phản ánh thực trạng thực trạng nền kinh tế tri thức hiện nay ở một số nước công nghiệp phát triển và đang phát triển gồm Mỹ, EU, Nhật Bản, Trung Quốc, Singapo và Ấn Độ; hệ thống hóa lại các chiến lược, chính sách chủ yếu đã được các nước này vận dụng để xây dựng nền kinh tế tri thức. Từ thực tiễn phát triển kinh tế tri thức của các quốc gia này. Phần 2: Những bài học kinh nghiệm có thể áp dụng cho việc xây dựng kinh tế tri thức tại Việt Nam.
Issue Date: 2013-08
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 76 trang, pdf.
Method: Tổng luận Khoa học Công nghệ Kinh tế, số 8-2013
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.