Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56905
Title: Chủ nghĩa quốc tế vô sản của V.I.Lênin
Authors: Phạm Thái Việt
Keywords: Chủ nghĩa quốc tế vô sản
Quốc tế
Vô sản
V.I.Lênin
Abstract: Bên cạnh những đóng góp lớn lao về lý luận nói chung, V.I.Lênin còn có công trong việc phát triển chủ nghĩa quốc tế vô sản trên cả hai phương diện - lý luận và thực tiễn. Quan điểm lịch sử - cụ thể và quan điểm thực tiễn là những cách tiếp cận khoa học, khách quan, không thể thay thế, giúp thấu hiểu và đánh giá hết tầm vóc của những di sản mà V.I.Lênin để lại. Với V.I.Lênin, chủ nghĩa quốc tế vô sản không phải là một mệnh đề trừu tượng mà là phong trào và hành động cụ thể của những người vô sản trước hoàn cảnh lịch sử đang biến đổi; là nguồn trợ lực mạnh mẽ cho phong trào giải phóng dân tộc của các nước bị áp bức bởi chủ nghĩa đế quốc; giúp giai cấp vô sản thực hiện sứ mệnh giải phóng toàn nhân loại khỏi sự áp bức, bóc lột của chủ nghĩa tư bản... Trong kỷ nguyên toàn cầu hiện nay, quan điểm của V.I.Lêttnn về chủ nghĩa quốc tế vô sản vẫn còn nguyên giá trị.
Issue Date: 2020-04
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Lý luận chính trị - Số 4/2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Lý luận chính trị
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • LLCT4.20.Chu nghia qte vo san Lenin.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,92 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.