Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56910
Title: Giữ vững và phát huy tinh thần quốc tế của "Bộ đội cụ Hồ" trong tình hình hiện nay
Authors: Trần Tuấn Sơn, Lê Duy Thắng
Keywords: Quân đội
Tinh thần quốc tế
Bộ đội cụ Hồ
Abstract: Ngay từ những ngày đầu thành lập, Quân đội nhân dân Việt Nam đã được Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh giáo dục, rèn luyện tinh thần đoàn kết quốc tế, hết lòng hết sức tốt vượt mọi gian khổ, hy sinh, anh dũng chiến đấu chống kẻ thù chung, hoàn thành nhiệm vụ dân tộc và nghĩa vụ quốc tế. Phẩm chất thủy chung với bạn bè quốc tế của Bộ đội Cụ Hồ là giá trị tốt đẹp, bền vững, phản ánh sâu sắc bản chất giai cấp công nhân tính nhân dân và tính dân tộc của quân đội ta. Giữ gìn và phát huy tinh thần quốc tế của Bộ đội Cụ Hồ là yêu cầu bức thiết, là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và thường xuyên của quân đội ta trong mọi giai đoạn cách mạng.
Issue Date: 2020-04
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Lý luận chính trị - Số 4/2020
Language: vi
Spatial: Thư viên Quốc hội
Right: Tạp chí Lý luận chính trị
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • LLCT4.20.Giu vung va phat huy tinh than qte cua Bđoi Cu Ho.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,92 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.