Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56911
Title: V.I.Lênin bảo vệ, phát triển lý luận của C.Mác và Ph.Ăngghen về quân đội cách mạng
Authors: Nguyễn Thanh Hải
Keywords: V.I.Lê-nin
Lý luận
C.Mác
Ph.Ăngghen
Quân đội cách mạng
Abstract: Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, V.I.Lênin đã nhiều lần khẳng định giá trị khoa học, bản chất cách mạng, đổng thời bổ sung, phát triển sáng tạo, toàn diện lý luận của C.Mác và Ph.Ăngghen về quân đội, làm cho Học thuyết Mác-Lênin về quân đội hoàn bị hơn và mang ý nghĩa thời đại sâu sắc. Những nội dung V.I.Lênin bảo vệ, phát triển lý luận của C.Mác và Ph.Ăngghen về quân đội là kim chỉ nam cho Đảng, Nhà nước ta tiếp tục hoàn thiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc phù hợp với tình hình mới, nâng cao sức mạnh chiến đấu của Quân đội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Đồng thời, đấu tranh phản bác các quan điểm trái, thù địch đòi "phi chính trị hóa" quân đội.
Issue Date: 2020-04
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Lý luận chính trị - Số 4/2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Lý luận chính trị
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • LLCT4.20.Lenin bve, phtrien, ly luan cua Mac, Ăngghen ve QĐCM.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 13,83 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.