Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56918
Title: Phát triển đô thị bền vững ở vùng Tây Nam Bộ mục tiêu, vấn đề và giải pháp
Authors: Phạm Minh Anh, Đỗ Văn Quân
Keywords: Đô thị
Tây Nam Bộ
Mục tiêu
Vấn đề
Giải pháp
Abstract: Phát triển đô thị bền vững đang là xu hướng của thế giới, đồng thời là yêu cầu cấp bách ở Việt Nam hiện nay. Trong những năm vừa qua, phát triển đô thị ở vùng Tây Nam Bộ theo hướng bền vững nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều bất cập, đòi hỏi phải có những biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt và đồng bộ hơn trong việc xác lập, vận dụng các tiêu chí phát triển đô thị bền vững đến việc hiện thực hóa các chủ chương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong phát triển đô thị bền vững vùng Tây Nam Bộ.
Issue Date: 2020-04
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Lý luận chính trị - Số 4/2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Lý luận chính trị
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.