Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56922
Title: Tư tưởng V.I.Lênin về quan hệ giai cấp - dân tộc và sự vận dụng của Đảng cộng sản Việt Nam
Authors: Phạm Thị Hoàng Hà, Nguyễn Thị Thu Huyền
Keywords: Tư tưởng V.I.Lenin
Giai cấp - dân tộc
Đảng cộng sản Việt Nam
Abstract: Giá trị bền vững trong tư tưởng của V.I. Lênin khi giải quyết mối quan hệ giữa dân tộc, giai cấp nhấn mạnh đến vấn đề dân tộc ở thời đại nào cũng được nhận giải quyết trên lập trường và theo quan điểm của một giai cấp nhất định. Đây là lý luận và phương pháp luật cho việc xác định chiến lược, sách lược của Đảng và nhân dân ta về vấn đề giai cấp, dân tộc trên cơ sở vừa đảm bảo sự thống nhất, vừa đáp ứng sự khác nhau giữa lợi ích giai cấp, quốc gia và nhân loại trên nên tảng truyền thống yêu nước và nhân ái của dân tộc.
Issue Date: 2020-04
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Lý luận chính trị - Số 4/2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Lý luận chính trị
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • LLCT4.20.Ttuong cua Lenin ve qhe gcap dtoc va su van dung cua ĐCSVN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 13,76 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.