Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56949
Title: Tái chế chất thải nhựa - Tiềm năng và thách thức
Authors: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia
Keywords: Tái chế
Chất thải
Chất thải nhựa
Tổng luận
Abstract: Thông tin về nhựa, chất thải nhựa, các thách thức trong tái chế chất thải nhựa, quy trình và phương pháp tái chế chất thải nhựa. Tình hình tái chế chất thải nhựa ở Nhật Bản và Thái Lan, đưa ra khuyến nghị để nâng cao hiệu quả và phát triển hoạt động tái chế nhựa ở Việt Nam.
Issue Date: 2014-11
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 52 trang, pdf.
Method: Tổng luận Khoa học Công nghệ Kinh tế, số 11-2014
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghiệp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Vista.tl11_2014.Tai che chat thai nhua.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,19 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.