Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/57047
Title: Báo cáo công tác từ kỳ họp thứ hai đến kỳ họp thứ tư và dự kiến chương trình công tác năm 2013 của Ủy ban Tư pháp
Authors: Ủy ban Tư pháp
Keywords: Báo cáo công tác
Ủy ban Tư pháp
Quốc hội
Kỳ họp thứ 4
Khóa XIII
Description: Toàn văn báo cáo công tác từ kỳ họp thứ hai đến kỳ họp thứ tư và dự kiến chương trình công tác năm 2013 của Ủy ban Tư pháp
Issue Date: 2012-11-09
Type: Báo cáo
Format: pdf
Extent: 13 trang
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa XIII. Kỳ họp thứ tư (Từ ngày 22/10/2012 đến ngày 23/11/2012).
Right: http://quochoi.vn
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 6a7a7e42-b40c-46b4-bb2a-f86f10cfb6fc.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 258,13 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.