Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/57048
Title: Báo cáo kết quả kiểm toán quỹ bảo hiểm xã hội năm 2018
Authors: Kiểm toán nhà nước
Keywords: Báo cáo
Kiểm toán
Bảo hiểm xã hội
Quốc hội
Khóa XIV
Kỳ 9
41/BC-KTNN
Description: Báo cáo kết quả kiểm toán quỹ bảo hiểm xã hội năm 2018 (Số: 41/BC-KTNN) được Kiểm toán Nhà nước trình Quốc hội ngày 11/05/2020. Báo cáo gồm 5 mục nêu rõ việc thực hiện kiểm toán bảo hiểm xã hội năm 2018: Về ban hành văn bản quy phạm pháp luật tổ chức thực hiện chính sách BHXH; Quản lý Quỹ BHXH; Chi phí quản lý bộ máy;.... (kèm theo 2 phụ lục).
Issue Date: 2020-05-11
Type: Báo cáo
Format: pdf
Extent: 10 trang
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa XIV. Kỳ họp thứ 09 (từ ngày 20/05/2020 đến ngày 19/06/2020)
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: http://quochoi.vn
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 2b62ec33-1d30-4c9a-aa42-9b8f32ce9fb7.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 752,76 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.