Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57048
Title: Khoa học và công nghệ thế giới - Những năm đầu thế kỷ XXI
Authors: Cục Thông tin khoa học và công nghệ Quốc gia
Keywords: Khoa học
Công nghệ
Thế giới
Thế kỷ XXI
Abstract: Tài liệu đưa ra những xu thế phát triển khoa học và công nghệ; tiềm lực khoa học và công nghệ trong bối cảnh toàn cầu hóa, cạnh tranh thu hút nhân tài; hệ thống đổi mới quốc gia.
Date Acquired: 2020-08-13
Issue Date: 2006
Type: Sách
Extent: 216 trang, pdf
Method: Cục Thông tin khoa học và công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và công nghệ - vista.gov.vn
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Cục Thông tin khoa học và công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:
Thumbnail
  • khcntg2006_vista.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,57 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.