Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57086
Title: Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam 2019
Authors: Cục Thông tin khoa học và công nghệ Quốc gia
Keywords: Khoa học
Công nghệ
Đổi mới
Sáng tạo
Việt Nam
2019
Abstract: Tài liệu đề cập đến quá trình nghiên cứu và phát triển; đổi mới sáng tạo; kết quả hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Issue Date: 2019
Type: Sách
Extent: 168 trang, pdf
Method: Cục Thông tin khoa học và công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và công nghệ - Vista.gov.vn
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Cục Thông tin khoa học và công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:
Thumbnail
  • sach_khcnvn_2019.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,65 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.