Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57097
Title: Lịch sự trong thư yêu cầu và hồi đáp yêu cầu của giao dịch thương mại: Đối chiếu tiếng Anh của người Anh/ Mỹ và tiếng Anh của người Việt
Authors: Phạm Thị Hương Giang
Keywords: Thư yêu cầu
Hồi đáp yêu cầu
Lịch sự
Giao dịch thương mại
Abstract: Luận án đã miêu tả và đối chiếu việc kết cấu thư yêu cầu và từ chối do người Anh/Mỹ và người Việt Nam viết. Kết quả cho thấy, cả thư yêu cầu và thư từ chối đều bao gồm cấu trúc 5 phần, mỗi phần bao gồm 3-4 bước nhỏ với các chức năng và nhiệm vụ riêng. Kết cấu 5 phần được tuân thủ chặt chẽ ở thư từ chối hơn thư yêu cầu.
Advisor: Vũ Thị Thanh Hương
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 256 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
 • LA PhamThiHuongGiang.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 3,13 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TT PhamThiHuongGiang.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 783 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TT Eng PhamThiHuongGiang.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 480,41 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trichyeu_PhamThiHuongGiang.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 372,64 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.